STARSZY INSPEKTOR ZESPOŁU FINANSÓW I ZAOPATRZENIA REFERATU WSPOMAGAJĄCEGO

OFERTA PRACY

 

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PUŁTUSKU

 

Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

STARSZY INSPEKTOR

Zespołu Finansów i Zaopatrzenia Referatu Wspomagającego

 

 

Liczba lub wymiar etatu: 1

Czas pracy: 8 godzin

Miejsce  wykonywania pracy: Pułtusk

 

WARUNKI PRACY:

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • oświetlenie naturalne i sztuczne
 • praca w bezpośrednim sąsiedztwie sprzętu komputerowego
 • wymuszona pozycja ciała

 

bariera architetktoniczna: brak wind

 

Główne obowiązki:

 1. Bieżace aktualizowanie wykonywania wydatków na potrzeby Komendanta Powiatowego Policji,
 2. Ufarmianie, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym faktur i rachunków dotyczących wydatków KPP w Pułtusku,
 3. Rozliczanie oraz weryfikacja delegacji służbowych funkcjonariuszy oraz pracowników Policji,
 4. Prowadzenie gospodarki mandatowej gotówkowej KPP w Pułtusku.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie,
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe: 4 lata doświadczenia zawodowego.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie,
 • podanie i CV,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia  29.06.2018 roku pod adresem:

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PUŁTUSKU

ul. Rynek 23

06 – 100 Pułtusk

z dopiskiem na kopercie " Oferta pracy – starszy inspektor"

 

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku, adres ul. Rynek 23, 06-100 Pułtusk
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 23 692-72-50
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej ( z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wnisienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych: żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust.1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie bedą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

 

 

 

Inne informacje:

 

            W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

            Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej, zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku.

            Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru. Oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz aktualną datą. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

 

dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 26 lub pod nr telefonu (023) 692-72-12

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 19.06.2018
Data modyfikacji 19.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Olga Sobiecka
Osoba udostępniająca informację:
Milena Kopczyńska Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Alicja Bobińska
do góry