Rekrutacja do służby w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w 2019 roku na terenie województwa mazowieckiego

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2019 roku:

- 7 marca 2019 r.

- 21 maja 2019 r.

- 16 lipca 2019 r.

- 2 werześnia 2019 r.

- 7 listopada 2019 r.

- 31 grudnia 2018 r.

w następujących jednostkach:

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu

Komendach Miejskich Policji w:
Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach

Komendach Powiatowych Policji w:
Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku,
Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu,
Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie,
Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
- nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
- korzystający z pełni praw publicznych
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
  podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
  w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany
stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać
przeniesione do rezerwy.

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE
w Komendzie Miejskiej / Powiatowej Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr
i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 - ego Listopada 37/59
(parter) we wtorek w godz. 9.00 - 18.00,, oraz w  środę i czwartek, w godz. 9 00 - 13 00 (tel. 48 345 31 20, 48 345 20 15,
48 345 22 53, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 48 345 29 53, 48 345 20 64)


NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie do służby w Policji
- wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe -
  oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli
  wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do
  wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
- kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów
- pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w z wiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danycj oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.Urz. UE L z dnia 04 maja 2016)

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru:
- dowód osobisty,
- książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.


Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji
zs. w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać
w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej
Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:


- wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku: prawo, ekonomia, administracja,
  bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
- wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie,
  w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały
  opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów
  nauczania.

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:


- tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
- uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego,
  nurkowania oraz sportów motorowodnych,
- uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez
  licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnienia
  do prowadzenia łodzi motorowej,
- prawo jazy kat. „A” lub „C”.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA
ZNALEŹĆ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)
Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

Pliki do pobrania

  • 29.05.2018 07:38
    (pdf 228.98 KB)

Metryczka

Data publikacji 27.12.2016
Data modyfikacji 22.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Milena Kopczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Milena Kopczyńska
Osoba modyfikująca informację:
Alicja Bobińska
do góry