Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku

przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków

w każdy poniedziałek w godz. 15.00 – 18.00

wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę w sekretariacie KPP w Pułtusku pokój 20
lub telefonicznie pod nr tel. 023 692 72 11.

 

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku

ul. Rynek 23

06-100 Pułtusk

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres: bip.kpppultusk@mazowiecka.policja.gov.pl  lub przesłane faksem na numer: 023 692 72 48

 

    

Jednostką nadrzędną nad KPP w Pułtusku jest Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu.

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w dni robocze przez:

  • Komendanta Wojewódzkiego Policji lub wyznaczonego przez niego I Zastępcę Komendanta lub Zastępców Komendanta w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 17.30;

  • policjantów/pracowników Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP z siedzibą w Radomiu w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 17.30, w pozostałe dni służby/pracy w godz. od 8.00 do 15.30.

Interesanci przyjmowani są w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59.

Na rozmowę z Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu lub wyznaczonym przez niego I Zastępcą Komendanta lub Zastępcami Komendanta – interesanci przyjmowani są po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na numer 48 345 22 02 lub 48 345 30 00 lub też osobistym w ramach pełnionego dyżuru skargowego przez policjantów/pracowników Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP z siedzibą w Radomiu.

Skargi/wnioski można składać:

  • listownie na adres:

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

ul.11-go Listopada 37/59

26- 600 Radom

 

  • osobiście – w Wydziale Kontroli KWP z siedzibą w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 - w dni służby/pracy w godz. od 8.00 do 15.30

  • faksem – na numer: /48/ 345-35-56

  • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: skargi.kwp@ra.policja.gov.pl (warunkiem załatwienia takiej skargi jest podanie adresu pocztowego do korespondencji - nie ma możliwości przesłania odpowiedzi pocztą elektroniczną)

 

Skarga/wniosek powinny zawierać:
 

  • imię i nazwisko wnoszącego,

  • dokładny adres do korespondencji,

  • dokładny opis zdarzenia.

 

WAŻNE:

Skargi/wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego - pozostawione będą bez rozpoznania.

 

WAŻNE:

Skargi/wniosku - nie można złożyć telefonicznie.

 

WAŻNE:

Skargi/wnioski - można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

 

 

ART. 225 § 1 KPA

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu
złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji
o znamionach skargi lub wniosku,
jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych".

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby
składającej skargę lub wniosek.
W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez
wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób,
dopuszczając się przestęstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi,
albo tez ujawnia prawnie chronione informacje".

 

J.Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

 

 

Metryczka

Data publikacji 24.03.2009
Data modyfikacji 27.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Milena Kopczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Milena Kopczyńska Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Alicja Bobińska
do góry